Explore The Galilee

Explore the Galilee


ResponseTravel.com Recommends Fauzi Azar Inn

Lonely Planet Author Pick

Udogodnienia

Rooms Gallery Fauzi Azar Gallery Guests Gallery

Wierzymy w zapewnienie naszym goœciom najwy¿szego standardu, ktףry tak bardzo jest potrzebny podczas podrף¿y. Naszym mottem jest wysoka jakoœז za rozs¹dn¹ cenך. Twףj pobyt w Fauzi Azar obejmuje:

* Darmowy dostךp do internetu
* Szybkie darmowe WiFi
* Darmowe ciep³e napoje i mleko
* Dostךp do w pe³ni wyposa¿onej kuchni
* Samodzielna wycieczkך po mieœcie
* Czyst¹ poœciel i rךczniki
* Wiele przydatnych w podrף¿y informacji (ksi¹¿ki, mapy do wypo¿yczenia a tak¿e porady obs³ugi hotelu).
* Œniadanie dostךpne za dodatkow¹ op³at¹: 10$
* Jadalnie dla 40 osףb

Pokoje

Hotel posiada 10 pokoi i mo¿e pomieœciז do 60 osףb.

Od momentu kiedy zbudowano Fauzi Azar Inn (ponad 200 lat temu) ¿aden pokףj nie jest identyczny. Ka¿dy z pokoi posiada swףj w³asny unikalny styl i charakter oraz oczywiœcie jest wygodny i czysty!

Wszystkie pokoje, oprףcz pokoi numer: 1,2,3 i 7 maj¹ prywatne prysznice oraz toalety.

Pokoje 1,2,3
Te trzy pokoje mieszcz¹ siך dooko³a holu i ka¿dy z nich mo¿e pomieœciז od 4 do 6 osףb.
Maj¹ one 6 metrowe sufity. Pokףj numer 1 i 2 posiadaj¹ oryginalne, rךcznie malowane sufity z 1880 roku. Pokoje te s¹ wrךcz stworzone dla rodzin oraz ma³ych grup.

Pokףj numer 4
Pokףj znajduje siך naprzeciwko tarasu i jest dostosowany dla 4-ech osףb.

Pokoje numer 5 i 6
Pokoje 2. osobowe, idealne dla par.

Pokףj numer 7
Pokףj ten jest 6./8. osobowym dormitorium (pokףj wieloosobowy). Uwa¿amy ze jest to najpiךkniejsze dormitorium w ca³ym kraju.

Pokoje numer 8, 9, 10
Pokoje te mieszcz¹ siך na pף³piךtrze pomiךdzy dziedziסcem a holem. Charakteryzuj¹ siך one du¿¹ przestrzeni¹ i mog¹ byז zarezerwowane razem jako pewna forma apartamentu dla ma³ej grupy osףb, sk³adaj¹cej siך z trzech par, ktףre pragn¹ wiךcej prywatnoœci.