Explore The Galilee

Explore the Galilee


ResponseTravel.com Recommends Fauzi Azar Inn

Lonely Planet Author Pick

Hotel

Fauzi Azar Inn jest dwustuletnim arabskim pa³acem przekszta³conym w hotel, oferuj¹cym zarףwno pokoje wieloosobowe jak i pokoje prywatne, ktףre charakteryzuj¹ siך niezwyk³¹ i unikaln¹ atmosfer¹ starego œwiata. Polecany przez Lonely Planet jako najwy¿szej jakoœci hotel w ca³ej Galilei oraz jako najlepsze miejsce wypadowe do zwiedzania Galilei. Fauzi Azar Inn oferuje atmosferך sprzyjaj¹c¹ odpoczynkowi, gdzie goœcie wraz z obs³ug¹ hotelu mog¹ podzieliז siך wspomnieniami oraz opowiedzieז sobie historie o przebytych podrף¿ach.

Hotel po³o¿ony jest w sercu starego rynku, minutך drogi od targu z warzywami oraz kilka minut drogi od wspania³ych restauracji, sklepףw z kaw¹.
W bezpoœrednim s¹siedztwie Fauzi znajduj¹ siך Bazylika Zwiastowania, Bia³y Meczet oraz koœciף³ œw. Gabriela.

Hotel by³ pa³acem rodziny Azar, bךd¹cej najbogatsz¹ i najbardziej wp³ywow¹ rodzin¹ w Galilei. Hotel jest trzykondygnacyjnym budynkiem z XVIII wieku, wysokim na 6 metrףw z rךcznie malowanymi sufitami, tureckimi marmurowymi pod³ogami, wspania³ym holem w ktףrym mo¿na podziwiaז panoramך Nazaretu, posiada tak¿e dziedziniec przyozdobiony kamiennymi ³ukami.

Noc spךdzona w tym niezwyk³ym i egzotycznym hotelu bךdzie doœwiadczeniem, ktףre stanie siך czךœci¹ waszych wspomnieס oraz bךdzie wa¿nym momentem podczas wakacji.

Nazaret, miejsce zwiastowania jest niezwyk³ym miastem, w ktףrym w¹skie, wybrukowane ulice zachwyc¹ was zapachami i kolorami, gdzie dŸwiךki koœcielnych dzwonףw mieszaj¹ siך ze œpiewem Muezzinףw, zaœ goœcinnoœז miejscowych ludzi stanie siך dla was z pewnoœci¹ niezapomnianym prze¿yciem.

Dziךki wycieczce po mieœcie (w jךzyku angielskim), organizowanej codziennie o 10.00 przez hotel, bךdziecie mogli doskonale poznaז Nazaret.
W Fauzi Azar Inn poczujecie siך jak u siebie w domu, kosztuj¹c domowych wypiekףw serwowanych w hotelu. Ka¿dego dnia nasi pracownicy piek¹ œwie¿e ciasto, ktףre mo¿na zjeœז popijaj¹c œwie¿o zaparzon¹ arabsk¹ kaw¹, odpoczywaj¹c w eleganckim holu z widokiem na stare miasto.

Zapewniamy tak¿e bezp³atny bezprzewodowy dostךp do internetu!